دیپلوماتان و کارمندان محلی

سفیر و نماینده فوق العاده
  

دیپلومات ها
[our-team group=”مستشار-وزیر-مختار-fa” template=”grid” single_template=”panel” columns=”1″][our-team group=”مستشار” template=”grid” single_template=”panel” columns=”1″][our-team group=”سکرتر-دوم” template=”grid” single_template=”panel” columns=”1″]
[our-team group=”سکرتر-سوم” template=”grid” single_template=”panel” columns=”1″]  

کارمندان محلی
[our-team group=”آی-تی ” template=”grid” single_template=”panel” columns=”1″][our-team group=”دستیار” template=”grid” single_template=”panel” columns=”1″][our-team group=”سکرتر” template=”grid” single_template=”panel” columns=”1″]
RSS
Follow by Email