د پاسپورټ صدور/ تمدید

د پاسپورټ غوښتنلیک

  • شپړه پېزندنه

  • د اړیکو جزئیات

  • د دندې جزئیات

  • نورې ځانګړتیاوې

  • که چېرې سیاسی یا خدمت پاسپورت لرئ، خپل مقام ولیکئ
  • د پخوانی پاسپورټ جزئیات

[gravitypdf name=”VISA application form” id=”59f2b4dc221bc” text=”Download PDF”]

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://astana.mfa.af/ps/%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%BC-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF">
Twitter