د پاسپورټ صدور/ تمدید

د پاسپورټ غوښتنلیک

  • شپړه پېزندنه

  • د اړیکو جزئیات

  • د دندې جزئیات

  • نورې ځانګړتیاوې

  • که چېرې سیاسی یا خدمت پاسپورت لرئ، خپل مقام ولیکئ
  • د پخوانی پاسپورټ جزئیات

[gravitypdf name=”VISA application form” id=”59f2b4dc221bc” text=”Download PDF”]

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter