محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان در جلسه ای که توسط وزارت خارجه جمهوری قزاقستان دایر گردیده بود اشتراک ورزیدند.

این جلسه که به رهبری وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان برگرار شده بود سفرا تمام ای نمایندگی های سیاسی و رئسا سازمان های بین المللی در آن حضور داشتند. وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان قبل از همه تشریف آوری  نمایندگان سیاسی کشور ها و رئسا  سازمان های بین المللی را در  جلسه خوش آمدید عرض نمودند.

 وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان اظهار داشتند که اولویت های دولت قزاقستان حفظ و بلندبردن جایگاه کشور در سطح بین الملل با گسترش روابط نیک با کشور های همتا خویش میباشد. در ادامه ایشان اظهار کردند که سال 2018  یک سال خیلی پردستاورد برای قزاقستان هم در خصوص جلسات برگزار شده و هم توافق نامه های امضا شده دو جانبه و چند جانبه، بود.

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان از دعوت و برگزاری چنین جلسه ای بزرگ توسط وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان به منافع بدست آمده از روابط افغانستان و قزاقستان اشاره نمودند. ایشان در خصوص صادرات و واردات بین دو کشور اشاره نموده بیان داشتند که افغانستان و قزاقستان توانسته اند از این دریچه منفعت خوبی بدست آورند. با در نظر داشت این منفعت دو کشور میتوانند جهت گسترش روابط تجارتی با همدیگر همکاری های خویش را نیز افزایش دهند.

وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان با تائید سخنان آقای عظیمی اظهار داشتند که دستاورد صادرات و واردات با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 میلادی به بیشتر از 1 میلیارد دالر میرسد و این یک منفعت بزرگ ای برای  دولت قزاقستان میباشد. در ادامه، از اینکه رویکرد دولت جمهوری قزاقستان در سال 2019 میلادی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای دولت قزاقستان میباشد، لحاظا دولت قزاقستان آماده است تا در عرصه گسترش روابط تجارتی خویش با دولت افغانستان همکاری های لازم را بکنند و تقاضا رویه بالمثل را از .جمهوری اسلامی افغانستان نیز دارند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email