جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با جلالتمآب ژوماگالیوف اسقر قوانیش اولی وزیر صنایع دفاعی و فضای هوایی جمهوری قزاقستان که در عین حال معاون صدر اعظم نیز میباشند در مقر صدارت جمهوری قزاقستان ملاقات نمودند.

در این ملاقات که از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد حشم سعد نیز جناب سفیر را همراهی مینمودند نخست از همه وزیر صنایع دفاعی و فضای هوایی جمهوری قزاقستان ضمن تبریکی به جناب عظیمی بابت انتصاب ایشان به عنوان سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان ایشان را به صدارت جمهوری قزاقستان خوش آمدید گفته و برایشان آرزوی موفقیت در امور محوله نمودند.

بعد از آن آقای عظیمی ضمن سپاسپگذاری از پذیرایی آقای ژوماگالیوف، بر روابط دوستانه و برادرانه موجود بین دو کشور اشاره نموده فرمودند هر چند که جمهوری قزاقستان با جمهوری اسلامی افغانستان سرحد مشترک ندارند ولی نظر به چشم انداز سیاست خارجی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی  افغانستان، قزاقستان حیثیت همسایه افغانستان را دارد. برعلاوه قزاقستان با قرار گرفتن در سه حلقه مهم سیاست خارجی افغانستان، برای این کشور همتا مهم و استراتژیک محسوب میشود.

ایشان پیام جلالتمآبان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان را به معاون صدراعظم جمهوری قزاقستان ارائه نموده گفتند که افغانستان حاضر است که با قزاقستان در بخش های مختلف همکاری های استراتیژیک را آغاز نمایند. در این راستا ما از هر نوع ابتکار جمهوری قزاقستان که به نفع هر دو کشور باشد پشتیبانی مینمائیم.

متعاقبا وزیر صنایع دفاعی و فضای هوایی جمهوری قزاقستان با تائید روابط برادرانه بین دو کشور و ابراز همنظری با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، اظهار داشتند که وزارت صنایع دفاعی و فضای هوایی تجربه کار با شرکت های خارجی از قبیل شرکت های امریکایی، اروپایی و افغانی را دارد. وی افزود که جمهوری قزاقستان آماده است تا در بخش های مختلف با جمهوری اسلامی افغانستان همکاری نماید.

و در اخیر مجلس تحفه قالین دستباف افغانی که از طرف سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان به وزیر صنایع دفاعی و فضای هوایی کشور دوست جمهوری قزاقستان ترتیب گردیده بود، اهدا گردیده  و طرفین به یکدیگر به ادامه همکاری ها اطمینان دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email