محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم سوین اولوف کارلسون سفیر و رئیس هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در جمهوری قزاقستان در سفارت  ایشان دیدار نمودند.

در این ملاقات، محترم محمد حشم سعد، مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان نیز آقای عظیمی را همراهی مینمودند.

در نخست، آقای کارلسون تشریف آوری سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان را به سفارت آن ها خیر مقدم عرض نموده و خرسندی خویش را از ملاقات با ایشان بیان نمودند.

متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از پذیرایی گرم سفیر اتحادیه اروپا، بیان نمودند که اتحادیه اروپا یکی از قویترین و نزدیکترین متحدین افغانستان در بخش های مختلف میباشد. ایشان با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در روند حکومت داری و بهبود امنیت در افغانستان بیان نمودند که اتحادیه اروپا همواره خواستار پیشرفت و ترقی در افغانستان بوده و در زمینه افغانستان را همکاری نموده است.

سپس آقای عظیمی  بیان نمودند که اتحادیه اروپا نقش موثری در بهبود حکومت داری و دموکراسی در افغانستان بازی کرده است و این که در کنفرانس 2018 ژنیو، اتحادیه اروپا مبلغ 474 میلیون یورو را جهت بهبود و توسعه حکومتداری خوب، اصلاحات در بخش های ملکی، صحت، تامین عدالت، انتخابات و کمک به بیجاشدگان داخلی و مهاجرین تخصیص داده است، که ما از این همکاری اتحادیه اروپا قلباً سپاس گذار هستیم.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با  صحبت در خصوص همکاری های اتحادیه اروپا با دولت افغانستان دربخش فراهم سازی زمینه تحصیلات برای خانم های افغان و حمایت از آنها در بخش های مختلف، خواهان آغاز این همکاری  ها در کشور قزاقستان از سوی اتحادیه اروپا شدند. آقای عظیمی بیان  داشتند در صورتیکه اتحادیه اروپا آماده  همکاری و تمویل مالی بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان  طبقه اناث افغان باشند، پس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا با  آنها همکاری های لازم را مینماید.

متعاقباً سفیر  اتحادیه اروپا با ابراز  امتنان و قدردانی از آقای عظیمی بابت تشریف آوری شان، بیان نمودند که افغانستان همواره محور بحث اتحادیه اروپا و کشور  های همتا آن بوده است. برعلاوه، اتحادیه اروپا برای تامین صلح و ثبات در افغانستان در طول سال های متمادی این کشور را همکاری همه جانبه نموده و حاضر است تا سال های سال برای رسیدن به صلح سرتاسری و امنیت در کنار افغانستان باقی بماند.

ایشان از پیشنهاد سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در  خصوص فراهم سازی زمینه تحصیلات برای بانوان افغانستان در  پوهنتون های جمهوری قزاقستان استقبال نموده، بیان داشتند که این موضوع را با همکاران خویش شریک ساخته و در زمینه عملی سازی آن با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری خواهند نمود.

آقای کارلسون به پیشرفت ها در افغانستان اشاره نموده بیان داشتند، “اگرچه شخص خودم هیچ گاهی به افغانستان سفر ننموده ام، اما با گزارش های که همکاران مان در مورد افغانستان به نشر میرسانند مطمئین هستم که این کشور در چند سال اخیر پیشرفت های چشم گیری داشته  است.”  ایشان همچنان از روند صلح در افغانستان ابراز خرسندی نموده، بیان کردند که اتحادیه اروپا خواهان این است تا هرچه زودتر  در افغانستان صلح برقرار گردد و ما تمامی تلاش خویش را به خرچ میدهیم تا افغانستان صاحب یک صلح سرتاسری و با ثبات باشد.

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از سفیر  اتحادیه اروپا بابت حسن نیت شان، تاکید ورزیدند که دو سفارت در جمهوری قزاقستان میتوانند با همدیگر در بخش های مختلف  جهت  هر چی بیشتر تطبیق برنامه های اتحادیه اروپا در افغانستان و تحکیم روابط با همدیگر همکاری نزدیک داشته باشند.

در اخیر، سفیر افغانستان، تحفه که درآن نشان دولت جمهوری اسلامی افغانستان حک شده بود، به رسم آغاز همکاری میان دو سفارت برای سفیر و رئیس هیات نمایند گی اتحادیه اروپا تقدیم نمود و دو طرف بر تحکیم روابط بین سفارت ج.ا.ا و هیات نمایند گی اتحادیه اروپا  تعهد نمودند.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email