محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم ژانگ شیاو سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری خلق چین مقیم جمهوری قزاقستان در سفارت آنکشور ملاقات نمودند.

در این ملاقات که محترم محمد حشم سعد مستشار سفارت ج.ا.ا نیز حضور داشتند نخست از همه سفیر جمهوری خلق چین ایشان را به سفارت چین خوش آمدید گفته و از روابط برادرانه موجود بین دو کشور ابراز خرسندی نمودند.

متعاقباً سفیر ج.ا.ا با تائید روابط برادرانه بین دو کشور از پذیرائی گرم آقای شیاو و همکاری های همیشه گی کشور چین به دولت و مردم افغانستان ابراز سپاس و امتنان نموده و کشور چین را یکی از متحدین اساسی و مهم برای افغانستان خطاب نمودند. آقای عظیمی بیان نمودند که هرچند سفارت های ما در افغانستان و چین برای تحکیم و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات بین دو کشور کار میکنند، با آن هم این دو سفارت در جمهوری قزاقستان نیز میتوانند در عرصه گسترش روابط نیک و همکاری در بخش های مختلف با همدیگر در دولت قزاقستان کار کنند و همکاری نزدیک داشته باشند.

بعد از آن ایشان روی پروسه صلح در افغانستان اشاره نموده فرمودند که گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان باید با مالکیت افغانها بوده و بین دولت و مخالفین مسلح صورت گیرد. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش دولت آمریکا در روند صلح افغانستان حمایت نموده بیان داشتند که نیاز است دولت افغانستان مالکیت این پروسه را به دست خویش بگیرد و بدون شک در این راستا ما از تمام ای متحدین خویش ابراز امتنان و قدردای نموده خواهان همکاری های آن ها در زمینه هستیم، اما نیاز است تا این مالکیت به دست افغان ها باشد تا بتوانیم یک صلح دوامدار و با ثبات را داشته باشیم. ایشان همچنان بیان نمودند که ما از هر نوع ابتکار کشورهای دوست و برادر در عرصه تامین صلح در افغانستان پشتیبانی مینمائیم ولی این ابتکارات باید با مشورت دولت منتخب جمهوری اسلامی افغانستان عملی شود.

متعاقباً سفیر جمهوری خلق چین با تائید اظهارات آقای عظیمی گفتند که کشور چین همیشه در مسئله صلح افغانستان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را پشتیبانی میکند. چین برای افغانستان جایگاه خاصی قائل بوده و افغانستان یکی از اولویت ها برای حکومت خویش میداند.

آقای شیاو بیان نمودند که دولت چین به عنوان متحد خوب تجارتی افغانستان نیز خواهان برقراری صلح سرتاسری در این کشور میباشد تا زمینه تجارت بین افغانستان و چین بیشتر از هر زمان دیگر گسترش یابد. ایشان همچنان نمودند که دولت جمهوری خلق چین آماده است تا در بخش های مختلف در صورت که دولت افغانستان نیاز داشته باشد با افغانستان همکاری های خویش را افزایش و در عرصه رسیدن به صلح این کشور را کمک کند.

در اخیر، دو جانب به گسترش و تحکیم روابط و همکاری ها بین دو سفارت در آستانه تاکید ورزیده و تحایف ای را جهت بهبود این روابط با همدیگر تبادله نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email