محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم نور – سلطان قزاقستان با محترم حبیب الله میرزا زاده، رئیس اجرائیه کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا (سیکا) در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دیدار نمودند.

نخست از همه، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان تشریف آوری آقای میرزا زاده را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید عرض نموده و از ایشان جهت برگزار کنفرانس مقامات ارشد سیکا در جمهوری قزاقستان ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

متعاقباً آقای میرزا زاده با ابراز امتنان و قدردانی از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بابت پذیرایی گرم شان و اشتراک فعال آقای عظیمی در نشست مقامات ارشد سیکا در قزاقستان، بیان نمودند که ما در سیکا تلاش مینمائیم تا روابط میان کشور های عضو مستحکم و با همدیگر در یک فضای دوستی همکاری داشته باشیم. در ادامه ایشان افزودند که سیکا به عنوان یک مرکز خوب جهت تامین همکاری های منطقه ای خیلی موثر میباشد که تعهد و مسولیت پذیری کشور های عضو در این راستا یک امر مثبت شمرده میشود.

رئیس سیکا با صحبت در خصوص پنجمین نشست سران سیکا به سطح روسای دولت و حکومت ها در دوشنبه بیان نمودند که جمهوری اسلامی افغانستان باید در فرصت ممکن هئیت اشتراک کننده خویش را  مشخص نماید. ایشان این نشست را یک گام مثبت در خصوص تطبیق اهداف سیکا و همکاری های دوامدار منطقه ای خطاب نمودند.

از سوی دیگر، ایشان با یادآوری از پروسه صلح افغانستان با طالبان، امیدواری خویش را از نتایج مطلوب در زمینه ابراز داشته، تاکید نمودند تا کشور های دخیل باید در این خصوص با دولت افغانستان همکاری لازم را نمایند.

متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از آقای میرزا زاده جهت بیان دیدگاه ها و پیشنهادات شان، بیان نمودند که جمهوری اسلامی افغانستان خویش را ملزم به همکاری و داشتن نقش فعال در سیکا میداند. ایشان با اشاره به گفته های آقای میرزا زاده در خصوص گفتگو های صلح افغانستان، بیان نمودند که ما از همکاری و ابتکار متحدین بین المللی خویش درجهت دست یافتن  به صلح سرتاسری سپاسگذاری مینمائیم، اما دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر گفتگو های صلح به رهبری و مالکیت افغان ها تاکید دارند.

آقای عظیمی با صحبت در خصوص نشست سران سیکا بیان نمودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در جمهوری قزاقستان، نتیجه نشست مقامات ارشد سیکا در شهر نور-سلطان و درخواست ریاست سیکا جهت معرفی هئیت بلندرتبه دولتی را به مقامات جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده اند. ایشان تاکید نمودند که دولت  افغانستان در این نشست نیز همانند نشست های قبلی نقش فعال خواهد داشت.

در اخیر، طرفین روی همکاری های مشترک دولت افغانستان با سیکا تاکید نموده و این جلسه با تقدیم تحفه از طرف رئیس سیکا به اتمام رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email