محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری ترکیه مقیم جمهوری قزاقستان محترم نوزات اویانیک در سفارت  جمهوری ترکیه ملاقات نمودند.

در این ملاقات که از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد حشم سعد مستشار این سفارت نیز جناب سفیر را همراهی مینمودند، نخست از همه سفیر جمهوری ترکیه ایشان را به سفارت جمهوری ترکیه در آستانه خوش آمدید عرض نمودند.

بعد از آن سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با تائید روابط برادرانه و دوستانه بین دو کشور از پذیرائی گرم جناب نوزات اویانیک ابراز سپاس و امتنان نمودند.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان بر روابط تاریخی،  دوستانه و شباهت های  لسان ی دو کشور اشاره نموده، فرمودند که ملت های ما با هم برادر بوده و هرچند لهجه های ما متفاوت، اما ریشه لسان های ما یکی است.

سپس آقای عظیمی از همتای ترکی خود بابت امداد رسانی جمهوری ترکیه در بخش های مختلف از قبیل ساختن مکاتب، سرک ها، ارائه بورسیه های تحصیلی به دانشجویان افغان و سایر همکاری های بشردوستانه که آن کشور در 18 سال اخیر به مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان  نموده اند به نیکی یاد نموده و به نمایندگی از دولت و ملت افغانستان از ایشان و دولت جمهوری ترکیه اظهار سپاس و امتنان نمودند.

در ادامه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، بر نقش ترکیه در روند صلح افغانستان اشاره نموده بیان داشتند که ترکیه میتواند در زمینه با افغانستان برای رسیدن به صلح سرتاسری همکاری کند.

متعاقبا سفیر جمهوری ترکیه با تائید سخنان جناب عظیمی اظهار داشتند، در صورتی که ملت برادر جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری جمهوری ترکیه در راستای تامین صلح در افغانستان و دخیل شدن در موضوع صلح افغانستان نیاز داشته باشند، دولت جمهوری ترکیه همیشه آماده همکاری ها در راستای مساعد نمودن زمینه برای گفتگو ها بین دولت مشروع جمهوری اسلامی افغانستان و مخالفان مسلح آن کشور میباشد.

 در اخیر، جلسه با تقدیم تحفه قالینچه دستباف افغانی که از طرف سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان به سفیر جمهوری ترکیه ترتیب گردیده بود به اتمام رسید  و طرفین به یکدیگر برای ادامه همکاری های دو سفارت در آستانه اطمینان دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email