قانون پاسپورت جمهوری اسلامی افغانستان در جریده رسمی ۱۱۹۳ مورخ ۳ عقرب ۱۳۹۴ به چاپ رسیده و نافذ می باشد که طی این قانون، امور مربوط به صدور پاسپورت، تعیین مشخصات، انواع و مراجع صدور آن و تثبیت هویت اتباع حین مسافرت به خارج یا عودت به کشور را با مساعد ساختن زمینه مسافرت و اقامت اتباع و بازگشت آنها وضاحت داده است که در این قانون ورود و خروج اتباع از مرزهای مجاز با پاسپورت یا سند مسافرت حق هر شهروند افغانستان پنداشته شده است.
 افغانستان از سال ۱۳۹۰ بدینسو اقدام به صدور پاسپورت ماشین خوانِ سیاسی و خدمت و از ماه میزان سال ۱۳۹۱ اقدام به صدور پاسپورت ماشین خوان عادی نموده است. وزارت امورخارجه نیز از سال ۲۰۱۲ میلادی صدور پاسپورت از طریق شش حوزه در سراسر دنیا به استثناء حوزه ایران و پاکستان را شروع کرد که در اواخر ۲۰۱۵ این پروسه تکمیل گردید. 
قابل یاد آوریست که پاسپورت های دست‌نویس بعد از ختم سال ۲۰۱۷ در جهان مدار اعتبار نیست. 
جمهوری اسلامی افغانستان نظر به صراحت مادۀ هفتم قانون پاسپورت، دارای چهار نوع پاسپورت سیاسی، مخصوص، خدمت و عادی
 میباشد:

پاسپورت سیاسی 

 • این پاسپورت برای اشخاص ذیل طبق ماده هشتم قانون پاسپورت صادر می گردد:
 •  رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و همسرانشان؛
 • معاونین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و همسرانشان؛
 • رؤسا و اعضای مجلسین شورای ملی و ستره محکمه؛
 •  وزراء؛
 • لوی څارنوال؛
 • مشاور امنیت ملی؛
 •  نماینده خاص رئیس جمهور؛
 • رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس اداره ارگانهای محل؛
 • رئیس و اعضای نمایندگیهای سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان، اتشه های نظامی، فرهنگی و تجارتی در خارج و سایر اتشه ها مطابق کنوانسیون های مربوط و همسرانشان؛
 • رئیس و اعضای نمایندگی های دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی و منطقوی و همسرانشان؛
 • رئیس و اعضای نمایندگی های دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی و منطقوی و همسرانشان؛
 • مرجع صدور پاسپورت سیاسی، ریاست تشریفات وزارت امور خارجه می باشد.

پاسپورت های مخصوص

 • مطابق مادۀ نهم قانون پاسپورت، پاسپورت مخصوص در سفر های غیر رسمی برای افراد ذیل صادر میگردد:
 • کارکنان خدمات ملکی بست های دوم و بالا تر از آن و افسران رتبه برید جنرالی؛
 • فرزندان کمتر از سن ۱۸ سالگی و اعضای خانواده خانواده مقامات عالی رتبه دولتی؛
 • برای کارکنان خدمات ملکی متقاعد بست های دوم و بالا تر از آن و افسران متقاعد رتبه برید جنرالی؛
 • والیان؛
 • برای دانشمندان، رهبران احزاب سیاسی و قهرمانان عرصه های مختلف به حکم رئیس جمهور؛
 • رئیس و اعضای شورای ولایتی؛
 • مدت اعتبار پاسپورت مخصوص پنج سال میباشد؛

پاسپورت خدمت

 • طبق ماده دهم قانون پاسپورت، پاسپورت خدمت صرفاً در سفر های رسمی، برای اشخاص ذیل صادر میگردد:
 • کارکنان دولت و منسوبین نظامی؛ 
 • فرزندان کارکنان دیپلوماتیک و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان های منطقوی و بین‌المللی؛
 • مریضان، مجروحین اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی یا سایر اشخاصی که در راه دفاع از کشور مجروح و معلول گردیده باشند، جهت معالجه و تداوی رسماً به خارج از کشور اعزام گردند؛ 
 • نظر به مادۀ یازدهم مدت اعتبار پاسپورت خدمت ده سال میباشد؛
 • مراجع صدور پاسپورت های مخصوص و خدمت ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه است

پاسپورت های عادی

طبق ماده دوازدهم قانون پاسپورت، پاسپورت عادی به رویت تذکره افغانی به مقصد مسافرت برای اشخاص، طبق تقاضای درخواست دهنده برای مدت پنج سال یا ده سال – در داخل توسط وزارت محترم امور داخله و در خارج از کشور توسط نمایندگی های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج طبق طرزالعمل خاص- صادر می گردد. همچنان این پاسپورت به مقصد تجارت، کار، تحصیل، اطفال و اشخاص مصاب به اختلال دماغی تحت شرایط مندرج ماده های پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم این قانون استفاده می گردد

 • اسناد مورد ضرورت برای صدور پاسپورت – مطابق مادۀ ۱۹ قانون پاسپورت:
 • تذکره تابعیت با تائیدی ریاست ثبت و احوال نفوس و در خارج از کشور ترجمه انگلیسی با تایید وزارت امور خارجه
 • تذکره تابعیت با تائیدی ریاست ثبت و احوال نفوس و در خارج از کشور ترجمه انگلیسی با تایید وزارت امور خارجه
 • ارائه درخواست و یا مکتوب ادارۀ مربوطه
 • چهار قطعه فوتو معیاری (4×4.5)؛
 • خانه پوری فورم پاسپورت مطابق نورم؛
 • موانع صدور پاسپورت، مطابق ماده ۲۵ قانون پاسپورت:
 • قرضداری یا باقی داری از دولت به ارزش بیشتر از ۵۰ هزار افغانی
 • ممنوع الخروج بودن شخص متقاضی به حکم محکمه، چه مدنی،جزایی یا تجاری
 • اطفالی که والدین، ولی یا وصی قانونی نداشته باشد

سند مسافرت 

 • طبق ماده بیست و چهارم قانون پاسپورت، سند مسافرت به اشخاص ذیل صادر می گردد
 • آنعده اتباع کشور که فاقد پاسپورت بوده و به وطن عودت می نمایند، توسط نمایندگی های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا؛
 • آنعده اتباع خارجی که کشور متبوع وی در افغانستان نمایندگی سیاسی و قونسلی یا حافظ منافع نداشته باشد، بعد از تائید وزارت امور خارجه از طرف وزارت امور داخله. 

 

By root

RSS
Follow by Email