محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس بین المللی شبیه سازی سازمان ملل متحد دانشگاه ملی ایورازیا اشتراک نمودند.

در این کنفرانس که دانشجویان و جوانان  از 15 کشور مختلف به شمول افغانستان اشتراک نموده اند برای 3 روز در بخش های مختلف ادامه خواهد داشت.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک در مراسم افتتاحیه  کنفرانس بین المللی شبیه سازی سازمان ملل متحد دانشگاه ملی ایورازیا  به نمایندگی از دولت افغانستان به همه ای اشتراک کننده گان خوش آمدید عرض نموده و در خصوص پیشرفت های اخیر سیاسی در افغانستان بلاخص روند گفتگو های صلح اشاره نمودند.

آقای عظیمی با اشاره به دانشجویان بیان نمودند که در پیشرفت های اخیر دولت افغانستان در ابعاد مختلف قابل ملاحظه بوده که این امر باعث شده تا جایگاه جهانی این کشور نسبت به گذشته افزایش یابد. سپس آقای عظیمی با اشاره به روند گفتگو های صلح افغانستان بیان نمودند که صلح به نفع همه ای  مردم افغانستان بوده و دولت افغانستان تاکید دارد تا درآینده ای نزدیک به یک صلح سرتاسری با مخالفین مسلح خویش دست یابد. ایشان به رهبری و مالکیت گفتگو های صلح به زعامت دولت جمهوری اسلامی افغانستان اشاره نموده از اشتراک کننده گان این کنفرانس درخواست نمودند تا در جریان کنفرانس سه روزه ای خویش افغانستان را نیز محور بحث های خویش قرار دهند.

در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با دانشجویان افغان که از افغانستان جهت اشتراک به این کنفرانس تشریف آورده بودند دیدار نموده، همکاری همه جانبه خویش را در زمان اقامت آن ها در جمهوری قزاقستان ابراز داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email