محترم امان الله څمکنی، سکرتر دوم و مسؤل بخش های سیاسی و اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه گزارش دهی از دستاورد های نشست سران سیکا اشتراک ورزیدند.

در این جلسه که نمایندگان کشور های عضو سیکا مقیم در شهر نورسلطان، جمهوری قزاقستان اشتراک ورزیده بودند، نخست از همه آقای حبیب الله میرزا زاده، رئیس اجرائیه سیکا با خوش آمدید گویی به اشتراک کننده گان در خصوص نشست سران سیکا که به تاریخ های 14 و 15 جون سال روان میلادی در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردیده بود، معلومات ارائه نمودند.

آقای میرزا زاده با ابراز سپاس از سهم فعال نمایندگی های سیاسی کشور های عضو سیکا مقیم در نورسلطان در امر نهایی سازی متن اعلامیه سران سیکا،  بیان نمودند که دستاورد اساسی سیکا به همین نمایندگان برمیگردد. ایشان با اشاره به متن سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان بیان داشتند که کشور های عضو یکبار دیگر تعهدات خویش را در مقابل حمایت از افغانستان اعلام داشته و در این خصوص آمادگی همکاری همه جانبه با افغانستان جهت دست یافتن به صلح در این کشور هستند.

سپس، آقای میرزا زاده نشست سران سیکا را یک گام مثبت و با ارزش ارزیابی نموده از کشور های عضو خواستار همکاری های همه جانبه در امر رسیدن به اهداف سیکا شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email