محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان در نشست قلب آسیا – پروسه استانبول: کنفرانس منطقه ای مشترک روی مبارزه با مواد مخدر و دهشت افگنی اشتراک نمودند.

در این کنفرانس که محترم ادریس زمان، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه ج.ا.ا.، محترم محمد هاشم ارتاق، معین وزارت امور داخله، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان، نمایندگان کشور های مختلف و  سازمان  های بین المللی و منطقه ای اشتراک نموده بودند، طرفین روی مبارزه با مواد مخدر و کاهش دهشت افگنی بحث و تبادل نظر نمودند.

در نخست، محترم ادریس زمان، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه ج.ا.ا. با ابراز امتنان و قدردانی از دولت جمهوری قزاقستان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روی برگزاری و میزبانی نشست متذکره، روی افزایش تهدیدات از ناحیه مواد مخدر و دهشت افگنی صحبت نمودند. ایشان با صحبت در خصوص مواد مخدر و دهشت افگنی بیان نمودند که افزایش این تهدیدات باعث ناامن سازی افغانستان شده است. ایشان همچنان افزودند که دولت افغانستان با وجود این که تلاش های زیادی در راستا محو مواد مخدر نموده است، با آن هم این پدیده در داخل قلمرو کاملاً محو نشده است.

معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، بیان داشتند که مواد مخدر و دهشت افگنی با همدیگر رابطه نزدیک  و جدا ناپذیر دارند، چون طالبان از طریق تولید مواد مخدر خود را تجهیز نموده و به دهشت افگنی می پردازند. معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان شریک ساختن دیدگاه ها، تحکیم سرحدات، ایجاد قوانین دشوار و شریک ساختن تجربیات در امر مبارزه با مواد مخدر را از جمله روش های مناسب در کاهش تولید مواد مخدر و مبارزه علیه دهشت افگنی بیان نمودند.

متعاقباً اقای مارک کولهن، رئیس نمایندگی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان با ابراز امتنان از وزارت امور خارجه دولت افغانستان و قزاقستان جهت برگزاری و دعوت نمایندگان کشور ها و سازمان های مختلف روی افزایش میزان تولیدات مواد مخدر در افغانستان اشاره نمودند. ایشان بیان نمودند که برای بدست آوردن نتیجه مطلوب در امر مبارزه با دهشت افگنی و قاچاق مواد مخدر نیاز است تا از راهکار های قابل تطبیق در منطقه استفاده شود. ایشان به همکاری های مشترک در امر مبارزه با مواد مخدر و دهشت افگنی در کشور های منطقه تاکید نمودند.

از سوی دیگر، محترم محمد هاشم ارتاق، معین وزارت امور خارجه ج.ا.ا.  با ابراز امتنان و قدردانی  از دولت قزاقستان جهت میزبان کنفرانس متذکره، در خصوص دستاورد های وزارت امور داخله، بلاخص پولیس سرحدی و پولیس مبارزه با مواد مخدر این وزارت توضیحات ارائه نمودند. ایشان با ابراز امتنان و قدردانی از همکاری های کشور های متحد افغانستان، سازمان های بین المللی و منطقه ای در امر فراهم نمودن زمینه های مختلف و تجهیز پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تاکید نمودند که نیاز است تا کشور های منطقه همکاری های خویش را در این راستا افزایش دهند تا بتوانیم به شکل جمعی در کاهش تولیدات مواد مخدر نقش بازی کرده و دهشت افگنی در منطقه را کاهش دهیم.

متعاقباً نمایندگان کشور ها و سازمان های عضو کنفرانس هر کدام دیدگاه ها و موقف کشور ها و سازمان های خویش را در خصوص مبارزه با مواد مخدر و دهشت افگنی در منطقه بیان نمودند.

در اخیر، محترم محمد هاشم ارتاق، معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از اشتراک کننده گان کنفرانس و هیئت همراه شان، روی همکاری های منطقه ای و مشترک در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید داشته و برگزاری چنین کنفرانس ها با اهمیت دانسته و بر استمرار آن اذعان داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email