محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان در فورم مراکز ملی فرهنگی کشور های عضو سیکا تحت نام ” جامعه مدنی در فضا سیکا: حالت فعلی و  اهداف توسعه ای” اشتراک نمودند.

در این فورم که محترم امان الله څمکنی سکرتر دوم و مسول سیاسی و اقتصادی سفارت نیز حضور داشتند، نخست از همه آقای ژانسیت کانسیتویچ تویمبایوف، معاون ریاست اسامبله مردم قزاقستان و مسول سکرتریت این اسامبله با ابراز امتنان و قدردانی از تشریف آوری سفیران کشور های عضو، اعضا اسامبله مردم قزاقستان و اعضا جامعه مدنی جمهوری قزاقستان، بیان داشتند که فورم امروزی قرار است نقش و کارکرد های جامعه مدنی را مورد بررسی قرار دهد.

متعاقباً محترم یرژان نیگمتولویچ آشیکبایوف، معین وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بیان داشتند که دولت قزاقستان به عنوان ایجاد کننده سیکا باورمند به اصل  همدیگر پذیری و دخیل بودن تمامی اقشار جامعه در خصوص پیشرفت در کشور ها میباشد. جمهوری قزاقستان همواره تلاش ورزیده تا با دخیل ساختن نهاد های جامعه مدنی و استفاده از مشوره های آنها، تغییرات مثبتی را در داخل کشور بوجود بیاورد تا باشد که شهروندان قزاقستان در یک فضای بهتر همدیگر پذیری زندگی کنند. روی این امر بوده که  قزاقستان با داشتن فرهنگ ها و اقوام مختلف، یک جامعه ایده آل را تشکیل داده و همه با هم در یک فضای امن  و دوستی با هم دیگر زندگی میکنند.

از سوی دیگر، محترم درمیندرا سینگ، عضو مسلکی سیکا با ابراز امتنان و قدردانی از تشریف آوری مهمانان و روسای نمایندگی های سیاسی کشور های عضو سیکا، بیان داشت که سیکا مرکز بحث و گفتگو نه تنها میان دولت های عضو میباشد، بلکه ما در سیکا روی نقش جامعه مدنی و مردم و گفتگو های این ها در چارچوب برنامه های بشری کار میکنیم. آقای سینگ همچنان افزودند که سیکا با داشتن 27 عضو از نقاط مختلف آسیا، یکی از متنوع ترین مراکز موجود در قاره آسیا میباشد که این تنوع کشور های آسیایی در امر بهبود روابط و حل تنش ها نقش مثبت داشته است.

متعاقباً آقای یاسین دنیار نوراشولی، معین وزارت معلومات و توسعه اجتماعی جمهوری قزاقستان، سفیران کشور های عضو هر کدام به نوبه خود روی اوضاع جامعه مدنی در کشور های خویش، پیشرفت ها، مشکلات، و اهمیت آن صحبت نموده، بیان داشتند که جامعه مدنی و جوانان در کشور های آن های نقش مثبت و کارساز را در بخش های مختلف بلاخص روند حکومت داری خوب و توسعه جوامع بازی کرده است. از سوی دیگر، در دو بخش مختلف هر کدام تحت عنوان ” دیدگاه ها برای توسعه جامعه مدنی” و ” جوانان و ساختار ارتباطی در جامعه مدنی” اشتراک کننده به شکل مفصل بحث و گفتگو نمودند.

در اخیر، یکبار دیگر آقای سنگ تاکید ورزیدند تا نیاز است کشور های عضو سیکا، ساختار های سیکا که مرتبط به توسعه جامعه مدنی و بشری میشود را مد نظر گرفته و در امر بهبود و تطبیق آن تلاش همه جانبه نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email