محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با محترم ایرلان عالمژانویچ بایدولت سکرتر جنرال سازمان همکاری های اسلامی مصونیت غذایی روی ارائه کمک های بشری طی کنفرانس ویدیویی با همدیگر صحبت نمودند.

آقای عظیمی با ابراز امتنان  از آمادگی این سازمان جهت ارائه کمک های بشر دوستانه بیان داشتند که جانب افغانستان به کیت های صحی، مواد غذایی از جمله آرد و گندم و سایر غله جات نیاز دارند تا در این شرایط حساس به دسترس مردم افغانستان قرار گیرد. ایشان همچنان بیان نمودند که جانب افغانستان از جمهوری قزاقستان نیز به شکل جداگانه در خصوص ارائه کمک های بشر دوستانه تقاضا نموده اند.

متعاقباً آقای بایدولت با ابراز امتنان و قدردانی بیان داشتند که ایشان حاضر است تا به افغانستان کمک کنند. سکرتر جنرال سازمان همچنان بیان داشتند که موضوع همکاری به جمهوری اسلامی افغانستان به مقامات جانب قزاقستان نیز شریک ساخته شده است و انتظار دارند تا قزاقستان نیز در زمینه آمادگی خویش را اعلام بدارند که در عرصه انتقال این کمک ها از جمهوری قزاقستان به افغانستان چی سهولت ها و خدمات از جمله معافیت گمرکی را فراهم خواهند ساخت.

آقای عظیمی بیان داشتند که فراهم ساختن معافیت گمرکی، تسهیلات در انتقال کمک ها و همچنان اجازه خریداری و انتقال گندم از جانب قزاقستان میتواند از موارد عمده باشد که قزاقستان باید در خصوص آن اقدام کند. از سوی دیگر، آقای عظیمی بیان داشتند که  نیاز است تا قزاقستان در امر کمک های بشر دوستانه در این برهه زمانی به افغانستان همکاری نموده و این کمک ها را هر چی زودتر به دسترس افغانستان قرار دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email