• در صورتی که صفحات پاسپورت تکمیل شده باشد.
 • در صورتی که پاسپورت مفقود شده باشد و با اسناد مفقودی رسمی از ادارات کشور میزبان.
 • در صورتیکه اطفال در پاسپورت والدین درج باشد و حسب ضرورت خواهان پاسپورت جداگانه به اطفال باشند.

تکس صدور پاسپورت:

مبلغ بیست دالر امریکائی قیمت کتابچه پاسپورت میباشد و هر سال بیست دالر اضافه میگردد، پاسپورت از تاریخ صدور الی پنج سال مدار اعتبار است، یعنی مجموعه تکس صدور یک جلد پاسپورت به اعتبار پنج سال 120 یکصد و بیست دالر امریکائی میگردد.

اسناد مورد ضرورت صدور پاسپورت:

 • ورقه درخواستی 
 • سه قطعه عکس 4*4
 • کاپی پاسپورت سابقه (در صورت عدم موجودیت آن کاپی تذکره)
 • فوتو کاپی اسناد معتبر اقامت در کشور میزبان
 • فوتو کاپی تذکره تابعیت

شرایط تمدید پاسپورت:

 • در صورتیکه معیاد پاسپورت تکمیل شده باشد و یا هم عنقریب رو به اختتام باشد.

تکس تمدید پاسپورت به اعتبار یکسال مبلغ 20 بیست دالر امریکایی و یک پاسپورت الی مدت پنج سال تمدید شده میتواند، که تکس آن 100 یکصد دالر امریکایی است.

اسناد مورد ضرورت:

 • کاپی اسناد معتبر اقامت در کشور میزبان
 • کاپی پاسپورت
 • ورقه درخواست

By root

RSS
Follow by Email